Uczniowie/Nauczyciele

Dla nauczycieli

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Znamy i cenimy środowisko oświatowe. Z nauczycielami współpracujemy od lat. Korzystamy z ich doświadczenia również podczas realizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki projektów edukacyjnych. Nasza placówka powstała, aby skoordynować oczekiwania i potrzeby środowiska z możliwościami ich realizowania przy wykorzystaniu potencjału akademickiego. Działabym od 2011 roku, a naszą najmocniejszą stroną jest kadra. Dysponujemy zespołem specjalistów z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych z doświadczeniem pedagogicznym. Podczas realizowanych przez uczelnię, współfinansowanych z funduszy europejskich, projektów, poznaliśmy także potrzeby edukacyjne nauczycieli i kadry kierowniczej. Zdobyta wiedzę wykorzystaliśmy podczas opracowywania oferty programowej. www.oswiata.byd.pl 

 

PLATFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W Centrum Projektów Edukacyjnych wspieramy organizacje zrzeszające pracodawców, jak i samych pracodawców, którzy wielokrotnie podkreślali konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W tym celu stworzyliśmy PLATFORMĘ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Zapewniamy cechom rzemiosł i izbom rzemieślniczym wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji niepublicznej szkoły zawodowej i ubieganie się o uprawnienia szkoły publicznej. Szkołom zawodowym prowadzonym przez cechy rzemiosł i izby rzemieślnicze, proponujemy patronat Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Korzyści płynące z takiego akademickiego mecenatu są bardzo konkretne: m.in. rozszerzona, realizowana przez Pracowników WSG, liczba godzin z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” i zastosowanie w nauczaniu gier edukacyjnych, zorganizowanie przy szkole Inkubatora Przedsiębiorczości, realizacja dodatkowych warsztatów poradnictwa i doradztwa zawodowego. Zapewniamy także cechom rzemiosł i izbom rzemieślniczym wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji niepublicznej szkoły zawodowej i ubiegania się o uprawnienia szkoły publicznej. www.zawodowe.byd.pl

 

INKUBATOR SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ powstał, aby wykorzystać aktywność młodzieży i nauczycieli oraz upowszechniać wiedzę na temat szkolnej samorządności. Naszym głównym celem jest rzeczywisty wzrost atrakcyjności i skuteczności pracy samorządów uczniowskich, działających w szkołach i środowisku lokalnym. Stawiamy na aktywność obywatelską uczniów i ich opiekunów. Nasze doświadczenia doceniają eksperci. Startując w ogólnopolskim konkursie, zdobyliśmy grant Rządowego Programu na lata 2014–2016 pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, realizując w tym czasie z dużym sukcesem, 8 kongresów samorządów uczniowskich. Inkubator Samorządności Uczniowskiej WSG stanowi otwartą propozycję dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli – opiekunów samorządów szkolnych. Proponujemy formułę spotkań, warsztatów, dzielenia się dobrymi praktykami na sesjach prowadzonych przez doświadczonych moderatorów. www.samorzaduczniowski.byd.pl


Dla uczniów

OTWARTA UCZELNIA
W Wyższej Szkole Gospodarki cenimy relacje z otoczeniem społecznym. W tym celu realizujemy program OTWARTA UCZELNIA, w którym dla młodzieży szkolnej przygotowaliśmy specjalną, unikatową ofertą. Zapraszamy do działania w MŁODZIEŻOWYM PARLAMENCIE EUROPEJSKIM (MPE) przy Centrum Europejskim im. R. Schumanna. Członkowie MPE uczestniczą w wydarzeniach proeuropejskich. Pomagając w ich organizacji, zdobywają cenną wiedzę i doświadczenie. Młodych europejskich parlamentarzystów, konsultanci punktu zapraszają na moduły szkoleniowe, debaty europejskie, seminaria oraz wykłady otwarte i lekcje europejskie. Na aktywność, przedsiębiorczość i kreatywność stawia, działający przy WSG, AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, lider STUDENCKIEJ STREFY BIZNESOWEJ, do której zapraszamy także młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu MŁODA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wspomagamy uczniów w ich rozwoju, wskazując ścieżki kariery i możliwości. Mogą zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje poprzez gry, uczestnictwo w konkursach, szkoleniach, spotkaniach z liderami biznesu a także zrzeszać się w kołach i klubach promujących przedsiębiorczość. W naszej współpracy najważniejsze są osobiste relacje. Uczniowie ze szkół lub klas patronackich mogą liczyć na wizyty Wykładowców w swoich szkołach, warsztaty, pokazy i zajęcia, wsparcie przy wdrożeniu innowacyjnych programów nauczania przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem m.in. platform mobilnych (m.in. matematyki, fizyki i informatyki). Zapraszamy Uczniów do WSG na seminaria i konferencje. Najzdolniejszym proponujemy organizowane lub współorganizowane przez Uczelnię, konkursy i olimpiady. Co roku specjalne propozycje dodatkowej aktywności przygotowuje dla uczniów także nasza Szkoła Języków Obcych, Akademicka Przestrzeń Kulturalna i Akademicki Związek Sportowy.

akademia zdrowia
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia