OPIEKUN DZIENNY - PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA RODZICA 26.07.2017

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada ostatnie wolne miejsca opieki dla dziecka w ramach projektu "Opiekun dzienny - praktyczne rozwiązanie dla rodzica".

Opiekun Dzienny jako forma opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje w ramach "Uniwersytetu Dziecięcego" Wyższej Szkoły Gospodarki jako projekt nr RPKP.08.04.03-04-0002/16 pt. „Opiekun Dzienny - Praktyczne Rozwiązanie dla Rodzica”.

Projekt dofinansowany jest z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

Podstawę prawną opiekuna dziennego stanowi: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz.u.2011 nr 45 poz. 235).

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych;
  • osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt zakłada objęcie opieką świadczoną przez opiekunów dziennych 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, posiadających przynajmniej 1 rodzica w wieku aktywności zawodowej powracającego na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym.

Więcej informacji:

akademia zdrowia
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia